កម្មវិធី ទទកព័ត៌មានពេលព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩