(វីដេអូ)៖ សកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយសាខាខេត្តសៀមរាប បានរៀបចំពិព័រណ៍ការងារពេញមួយថ្ងៃ