(វីដេអូ)៖ សិក្ខាសិលាផ្សព្វផ្សាយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រោមប្រធានបទ អ្វីទៅជាការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ