(វីដេអូ)៖ អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានប្រគល់ម៉ូតូ៤២គ្រឿងជូន មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តស្រុក និងភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយឃុំ សង្កាត់នៅទូទាំងខេត្ត