(វីដេអូ)៖ កិច្ចប្រជុំប្រកាសផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបឋមផលិតផលក្នុងស្រុក (GPD) ខេត្តកាកែវ