ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់​ផ្សាយម៉ោង ម៉ោង០៨និងម៉ោង១០ព្រឹក ថ្ងៃទី ១៩ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

 

https://www.youtube.com/watch?v=KTH-G701Ri0&feature=youtu.be

 

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា