ព័ត៌មានវីដេអូ៖​​ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច បានលើកឡើងថាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការសុីវិលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់បម្រើសេវារបបសន្តិសុខសង្គមស្របតាមផែនការកំនត់