ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយពេលរសៀលថ្ងៃទី១៣ខែតុលា  ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា