ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយពេលរសៀលថ្ងៃទី១២ខែតុលា  ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=E6xCzxpE7FE&feature=youtu.be