ល្ខោនយីកេរឿង៖ កូនចាប ឥតសំបុក (ភាគទី៦)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
ល្ខោនយីកេរឿង៖ កូនចាប ឥតសំបុក (ភាគទី៦)
អ្នកនិពន្ធ៖ លោក ស៊ុំ សារឿន
សម្តែងដោយ៖ សិល្បៈករ សិល្បៈការិនីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា​
ផលិតនិងរក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា