ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអំពាវនាវឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្ដជាតិចិន សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា ឧបករណ៍ និងផលិតផលប្រេង និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅប្រទេសចិន

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដោយអំពាវនាវឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្ដជាតិចិន សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា ឧបករណ៍ និងផលិតផលប្រេង និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ នៅប្រទេសចិន ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ ១៩ តុលាឆ្នាំ ២០១៩ ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម៕