ប្រកាស ការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោក ចេមហួត