ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្សាយម៉ោង២០យប់ថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា