ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដែលបាន​ផ្សាយម៉ោង១២ និងម៉ោង១៤រសៀលថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា