ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង០៨ និងម៉ោង១០ព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា