ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់​ផ្សាយម៉ោង២០យប់ថ្ងៃទី ១  ខែតុលា  ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា