នាទីកសិកម្ម៖ ពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវ លក្ខណពិសេសពូជស្រូវ រាំងជ័យ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីកសិកម្ម៖ ពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវ លក្ខណពិសេសពូជស្រូវ រាំងជ័យ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ រស់ កណ្តាវី

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ