ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ គ្រូកាចសិស្សខូច គ្រូស្លូតសិស្សខ្លាច

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ គ្រូកាចសិស្សខូច គ្រូស្លូតសិស្សខ្លាច

ច្រៀងដោយ៖ លោក សាន់ ស៊ឺន និង លោក ឡុង ឆាយ

បច្ចេកទេថត និងកាត់តដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង​២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz