កម្ពុជាស្វាគមន៍នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនរបស់ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត លើការកែលំអរស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា តែមិនទទួលយកឡើយចំពោះអនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធការរំលាយអតីតCNRP

 

 

 

 

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖

ភ្នំពេញ៖គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានប្រកាសស្វាគមន៍នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត លើការកែលំអរស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា តែមិនទទួលយកឡើយចំពោះអនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធការរំលាយអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (CNRP)។