ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្សាយម៉ោង ១២ និងម៉ោង១៤ថ្ងៃទី២៥ខែញកញ្ញា  ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា