សេចក្តីប្រកាសរួម ស្តីពីកំណត់ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ចំណូល ពីការពិន័យចំពោះអំពើល្មើស នៃការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹង នៅទីប្រជុំជន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —