បទភ្លេងបុរាណប្រគុំដោយឧប្បករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរមួយប្រភេទគឺ ឃឹមតូចក្រោមចំណងជើងថាបទ៖ ផាត់ជាយក្លាយ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

បទភ្លេងបុរាណមួយបទប្រគុំដោយឧប្បករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរមួយប្រភេទគឺ ឃឹមតូច

ក្រោមចំណងជើងថាបទ៖ ផាត់ជាយក្លាយ

ប្រគុំតាខេដោយ៖ លោក ចន សារ៉ាវុធ

បច្ចេកទេសថត៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា