បទយកការណ៍ស្ដីពី« ស្ដ្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំ រួមគ្នាលើកកម្ពស់សកម្មភាព និងកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន ដើម្បីជួយដល់សង្គម»

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវីន