ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១៦ និងម៉ោង១៨ ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិត ដោយ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា