ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ នឹងមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជា បណ្ដាលឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតបរិមាណកើនឡើងស្ទើរទូទាំងប្រទេស ដែលបណ្ដារាជធានី ខេត្ដមួយចំនួនអាចប្រឈមខ្ពស់នឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —