អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងផលលាភសមធម៌ ដែលនឹងប្រព្រឹត្ដទៅ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —