អត្ថបទ៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីពេញចិត្តការរីកចម្រើននៃតំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីពេញចិត្តការរីកចម្រើននៃតំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរ

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz