អត្ថបទ៖ ទស្សនៈកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនីកម្ពុជានឹងរួមចំណែកកាន់តែប្រសើនូវចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ ទស្សនៈកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនីកម្ពុជានឹងរួមចំណែកកាន់តែប្រសើនូវចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ី

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz