អត្ថបទ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តេជ្ញាជំរុញការលើកកម្ពស់ និង កែលម្អជិវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តេជ្ញាជំរុញការលើកកម្ពស់ និង កែលម្អជិវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

អានដោយ៖ លោក សន្ទនា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz