អត្ថបទ៖ យន្តការឧត្តមក្រុមប្រិក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ ផ្តល់នូវប្រយោជន៍ច្រើន ដល់ការកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ យន្តការឧត្តមក្រុមប្រិក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ ផ្តល់នូវប្រយោជន៍ច្រើន ដល់ការកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz