បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ អាចធ្វើអោយផលត្រីទឹកសាបឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះ»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី សន សាវិន