អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ តើអ្នកសព្វថ្ងៃកាន់សាសនាអ្វី?

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ តើអ្នកសព្វថ្ងៃកាន់សាសនាអ្វី?

ច្រៀងដោយោ៖ លោក ឈិន ឈៀង និង អ្នកស្រី​ អ៊ុក សុផា

ផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបុរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា