ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ ប្រវត្តិចាប៉ីដងវែង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ ប្រវត្តិចាប៉ីដងវែង

ច្រៀងដោយ៖  លោក ឡុង ឆាយ និង lលោកគ្រូ នេត ប៉េ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង​២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz