បទយកការណ៍ស្តីពី «ការប្រទ្បងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០១៩ មិនមានវត្តមានACU ចូលរួម ប៉ុន្តែនៅមានការសហការ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា