នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ ការងារអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធស្រុកស្រីស្នំ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមេជូន

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ ការងារអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធស្រុកស្រីស្នំ

ចាក់ផ្សាយៈ តាមរយៈ ស្ថានីយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz វេលាម៉ោង០៩ម៉០0

សហការផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា