រដ្ឋសភា នឹងរៀបចំវេទិកាស្ដីពីតួនាទីសភាដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្នុងការការពារ និងគ្រប់គ្រងជំងឺមិនឆ្លង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព នាថ្ងៃទី២៦ ខែសីហាខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —