នាទីនារីរតនៈ៖ ការលើកឡើងរបស់បុរសស្តីពីភាពរីកចម្រើនរបស់ស្ត្រី ក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំចុងក្រោយ និង អត្ថបទសុខភាពស្តីពី អត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកដោះម្តាយ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ ការលើកឡើងរបស់បុរសស្តីពីភាពរីកចម្រើនរបស់ស្ត្រី ក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំចុងក្រោយ និង អត្ថបទសុខភាពស្តីពី អត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកដោះម្តាយ

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105,70 MHz