អត្ថបទ៖ សេចក្តីប្រកាសរួមកម្ពុជា-ស្រីលង្កា បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា-ស្រីលង្កា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ សេចក្តីប្រកាសរួមកម្ពុជា-ស្រីលង្កា បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា-ស្រីលង្កា

អានដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz