បទយកការណ៍ស្តីពី ពាក្យថា « ចេះ គឺ ជាប់ » ជាកត្តាសំខាន់សំរាប់យុវសិស្សប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សំអាង គុទារិយា