ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយ ម៉ោង០៨ និងម៉ោង១០ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា