ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយ ម៉ោង២០យប់ ថ្ងៃទី០៩ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា