នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ ពិធីបិទសិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តនិងការគ្រប់គ្រងលើការងារមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមេជូន

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ ពិធីបិទសិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តនិងការគ្រប់គ្រងលើការងារមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍

ចាក់ផ្សាយៈ តាមរយៈ ស្ថានីយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz វេលាម៉ោង០៩ម៉០៣ ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា