វិចារណកថា៖ សូមគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសជាតិដោយខ្លួនឯងផង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ សូមគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសជាតិដោយខ្លួនឯងផង

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz