វីដេអូ៖ ស្ពានដែកបាឡេឫស្សីកែវ និងបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញ