អត្ថបទ៖ យល់ដឹងពីជម្ងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក ព្រមទាំងវិធីបង្ការ និងទប់ស្កាត់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ យល់ដឹងពីជម្ងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក ព្រមទាំងវិធីបង្ការ និងទប់ស្កាត់

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz