អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ របស់បាត់ទើបធ្វើរបង ដល់ពេលប្រឡងទើបស្វាធ្យាយ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ របស់បាត់ទើបធ្វើរបង ដល់ពេលប្រឡងទើបស្វាធ្យាយ

និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ ឯកឧត្តម ជិន អេង និង អ្នកនាង សុន ចាន់ថន

ផលិតដោយ៖នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបុរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា