ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហាខាងមុខនេះ ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅតាមបណ្ដាខេត្ដមួយចំនួន នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —