តើវាដូចជាការចោទប្រកាន់ ឬជាការសង្ស័យរបស់មន្រ្តីអាមេរិកមួយចំនួនណានោះឬទេ ?