នាទីអប់រំយុវជន និង កុមារ៖ យុវជនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ខ្ជាប់ខ្ជួន

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីអប់រំយុវជន និង កុមារ៖ យុវជនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ខ្ជាប់ខ្ជួន

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកនាង ហ៊ុល កុលធីតា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទម៉ោង៩ម៉០០ព្រឹក

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា