នាទីនារីរតនៈ៖ ការធ្វើបង្គាក្រៀមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងភូមិបឹងកាឆាង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ ការធ្វើបង្គាក្រៀមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងភូមិបឹងកាឆាង

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105,70 MHz